PRAVILA JU OŠ “SKENDER KULENOVIĆ”

IZVOD  PRAVILA  IZ  KUĆNOG  REDA  JU OŠ „SKENDER KULENOVIĆ“

PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 25/18

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 17/19

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 24/19

PLAN INTEGRITETA JU OŠ “SKENDER KULENOVIĆ”

PRAVILNIK O RADU JU OŠ “SKENDER KULENOVIĆ” SARAJEVO

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE U JU OŠ “SKENDER KULENOVIĆ” SARAJEVO

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
(“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:  23/17,   33/17,   30/19,   34/20 i 33/21)

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/22    40/22)

Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22 i 20/22)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/22 i 22/22)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  29/19   i    38/22)

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/18   13/20)

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 52/19)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18  dio 1/2  46/18 dio 2/2     3/20     25/21)

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/99)

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/19 i 38/22)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi
(“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 53/18)

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/19)